فرانسه سفر نماینده اتحادیه اروپا به ایران را «حیاتی» خواند