نماینده اتحادیه اروپا خوشبین و فرانسه مذاکرات وین را "کند" دانست