پرسش و پاسخ؛ آیا آمریکا سپاه را گروه تروریستی معرفی کرد؟