شورشیان سوری تحت حمایت ترکیه عفرین را 'غارت کردند'