محسن کدیور: جفای جمهوری اسلامی به احمد مفتی زاده

متفکر نواندیش و مبارز کرد اهل سنت
تقابل جمهوری اسلامی با احمد مفتی زاده، تقابل با یک رقیب قدَر بوده است. مفتی زاده صاحب فکر و نظریه و کاریزما بود. قدرت جذب و سازماندهی داشت. جمهوری اسلامی تحمل رقیب نداشت و ندارد. نظام تصمیم به حذف او گرفت.

منبع: 
سایت محسن کدیور
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: