گفتگو با فیروز فرمانفرمائیان نقاش، موسیقیدان و آرشیتک

فریدا صبا در این برنامه سری به اینسو و آنسوی دهکده جهانی زده و به گفتگو با آقای فیروز فرمانفرمائیان ( نقاش، موسیقیدان و آرشیتکت) ساکن جنوب اسپانیا می پردازد.

منبع: 
ایران فردا
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: