خاورمیانه به دلیل سیاست‌های ترامپ است که منفجر می‌شود یا حکومت ایران؟!