دولت روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را تائید کرد