کنفرانس ورشو، برای تدارک حمله نظامی به ایران است؟

همبستگی برای ایران، برنامه ای از امین بیات: کنفرانس ورشو، برای تدارک حمله نظامی به ایران است؟

تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۷ پاریس

منبع: 
تلویزیون اینترنتی رنگین کمان
برگرفته از: 
www.rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: