تمامی امکانات برای مقابله با اقدامات خطرناک ایران را در اختیار داریم