چرا ظریف در نیویورک به تروریستی خواندن سپاه اعتراض نکرد؟