جزئیاتی از جلسه محرمانه فرمانده سپاه درباره جنگ آمریکا