آمریکا زندانی شدن معترضان به حجاب اجباری را محکوم کرد