پیامد شروع روند سیار شدن مرکز عملیات هوایی آمریکا در قطر