هشدار فرانسه: ایران و آمریکا یک ماه برای مذاکره فرصت دارند