کرونا از تجربه عضو شورای شهر تا نتیجه آزمایش پس از مرگ بیمار