از «تامکت» تا «هواپیمای اوکراینی»، قربانی پدافند سپاه پاسداران