اصرار آمریکا بر تمدید تحریم تسلیحاتی، مخالفت روسیه و چین