وضع تهران بحرانی است، اجتماعات بیش از ۱۰ نفر ممنوع شود