طرح جدید آمریکا؛ قطع ارتباط کامل اقتصاد ایران با جهان