آیا می‌توان ترامپ را برکنار یا کلا از فعالیت‌های سیاسی محروم کرد؟