طالبان و ایران؛ از نمایش اتحاد روی صحنه تا آمادگی پشت‌پرده برای رویارویی نظامی