انتخابات آلمان و شرکت ایرانی تباران

در اینکه مهاجرت و تبعید آسیب های خود را دارد، جای تردید نیست. اما بدون وارد شدن به چند و چون این عارضه ها و آسیب ها به سیاستهائی می اندیشیم که مهاجر ایرانی تبار بعنوان موجود زنده که بقای خود را جستجو کرده و بدنبال داشتن جا و موجودیت است، در پیش می گیرد تا از موانع پیش رو در کشور میزبان فاصله بگیرد یا شکاف بین خود و جامعه پیش رو را موقعیتی برای بهره بردن و بهره رساندن تلقی کرده، ازین دریچه به تحول جامعه میزبان مدد برساند. اینبار با توجه به انتخابات آلمان و رشد راست گرائی وارد این بررسی شده ایم.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: