ببینید مملکت به دست چه کسانی اداره میشه

سوء استفاده از نام شهيد
ببینید مملکت به دست چه کسانی اداره میشه، کسایی که با سوء استفاده از نام شهيد عوام فریبی می‌کنند

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: