ممانعت و آزار دانشجوی هموطن توسط وحوش حراست دانشگاه ارومیه

وی را شناسایی و به راسویاب معرفی کنید

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: