فراری دادن یک زن بسیجی با فریاد «برو گمشو» شیراز

شیراز-یک زن بسیجی پوشش خانمی را بهانه کرده اما مردم با فریاد «برو گمشو» او را فراری میدهند!

بخش: 
انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: