رای گیری در یک اتاق کلاب هاوس 194 مخالف جمهوری اسلامی و 25 نفر موافق رژیم