رئیسی درباره این که آیا آماده ملاقات با رئیس جمهوری آمریکا هست یا نه گفت "خیر"