فرهنگ و هنر

برگردان: 
بهروز مطلب زاده
به نقل ازشماره 2 و 3 مجله ملانصالدین 14 و21 آوریل .1906
مدیر و سردبیر جلیل محمد قلی زاده
روز سوم رسیدنمان به نیمروز بود که افسری به دیدنمان آمد واعلام کرد که ساعتی بعد ژنرال عبدالحمید اگر نامشان درست در خاطرم مانده باشد بدیدنمان می آید. قراراست که فردا بکابل منتقل شویم.گفت: اگر در این چند روز بشما سخت گذشته ببخشید امکاناتمان محدود است.اما قلب هایمان بزرگ". همه تشکر کردیم وساعتی بعد مردی بلند قد ،چهار شانه
قصه ای برای کم کردن از غصه روز های کرونائی


یکی بود یکی نبود اما نه! خیلی ها بودند. قنبر و آرزو هم بودند یکی دختر شاه بود ودیگری پسر وزیر شاه. اما از آن پسر ها که قصر پدر ترک کرده وچوپانی میکرد.نی می زد و آواز می خواند مردم شهر هم با او می خواندند. پرنده وچرنده دورش حلقه می زدند و بعضی از پرنده های خوش الحان

تنها تصور ما از مفهوم زمان باعث می شود که روز داوری را به این نام بخوانیم در حقیقت روز داوری یک دادگاه صحرائی دائم است. کافکا
فکر می کنم : چراباید تمام داستان هائی که شنیدم نقل کنم آن هم در این روزهای وحشت زدگی از کرونا که مانند پادشاهی خون ریز تمام جهان را در می نوردد و هر
خورشید بود که دست در دست ماه بر دریچه قلبشان می کوبید.
" در قلبتان جائی برای خوابیدن ما دارید"؟
یکنواختی وکسالت بار بودن زندگی ، یک نواختی موضوعات که حتما باید طبق پرونکل اجرا می شدرادیو را از طروات و شادبی تهی می ساخت فاقد روح زندگی.
درجواب درخواستم از یکی از جوان هائ بسیار با هوش حزب که آن روزها برای بولتن مطلب تهیه می کرد برای ذکر یک حاطره: ایشان نوشتند"یک خاطره که یادم میاد راجع به پیاده کردن رادیو صدای ملی بود! چند بار با رفیق عزیز درا‌ین باره جر و بحث کردیم. میخواست رادیو صدای ملی را پیاده کنیم. من مسیول پیاده کردن آن بودم. برخلاف رادیوهای بی‌بی‌سی ‌

"وظیفه اجتماعی هنر : امروز ، فردا" مهرداد خامنه ای سرپرست گروه تئاتر اگزیت

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۶ تیر ۱۳۹۹
موضوع جلسه : وظیفه اجتماعی هنر : امروز ، فردا
میهمان برنامه : مهرداد خامنه ای ،
سرپرست گروه تئاتر اگزیت Mehrdad Khameneh
https://t.me/exittheatregroup
انتشار از: 
اصفهان جایگاه دیرپای فرهنگ و هنر

از طیف هنرمندان نام‌ آور اصفهانی که در عین ابتکار و‌توان آفرینش هنری به لزوم بهره وری از میراث موسیقائی گذشته پای بندی کامل‌ داشته و‌مانع فراموشی نغمه‌ها و نواهای موسیقی سنتی گشته اند، یکی زنده یاد حسن کسائی است