قویدل

2010/1/18 سعید مرتضوی مهره سوخته یا بازی
2010/1/17 جهان هستی و جهان انسان-3
2009/12/19 حهان هستی و جایگاه انسان-2
2009/12/3 جهان هستی و انسان-1
2009/12/1 آیت الله منتظری و انسان محوری او
2009/6/2 جهانی نوین با نسلی جدید
2009/5/25 اسارتی بوسعت سیاره زمین
2009/5/10 حسین شریعتمداری چرا چنین شده است؟
2009/2/13 شما مقصر نیستید این ژن شماست
2009/2/3 جنبشی رنگین کمان بنام حقوق بشر
2009/1/9 حسین شریعتمداری قصاب اوین و چرخش رسانه ای او!
2008/11/23 جنبش حقوق بشر آینده ایران را رقم خواهد زد
2008/11/5 ظهور ناجی جدید؟
2008/8/30 افق های روشن برای آینده ایران
2008/8/3 فعالیت در دنیای مجازی ، انتقام در دنیای واقعی _1
2008/7/20 سفره ننگین
2008/7/10 عشاق به قتل میرسند و قاتلان تبرئه میشوندإ
2008/7/8 مجازات الهی یا پدیده ؟سکوت مرگبار در باره توفان
2008/7/7 وام در قبال همآغوشی
2008/7/2 خبط خاتمی در فرانسه را من جبران کردمإإ
2008/7/1 خوره فساد ، جمهوری اسلامی را از درون متلاشی میسازد
2008/6/21 عکسی که همه چیز را خراب کردإإ
2008/6/19 150 هزار کشته ،گناهکار کیست ؟ خدا ، طبیعت یا انسان
2008/6/9 بذر نفرت و کینه
2008/4/29 تقاص گذشته
2008/4/19 شریک جنایت
2008/3/23 قرارداد گاز و حقوق بشر
2008/3/21 ای خدا ، ای اروپا تشکر
2008/3/20 تحول آنی
2008/3/19 لذت جمعی و حافظه جمعی
2008/3/18 تغییر ماهیت اسبهای حاجی
2008/3/17 حاجی و ابتکار او
2008/3/16 «لذت» رمز رفتار ددمنشانه
2008/3/15 دو جنس متفاوت
2008/3/12 خودآزاری پیش درآمد دگرآزاری و جنایت
2008/3/9 وجدان پاک
2008/3/5 سربازان گمنام
2008/2/28 نوشته کوتاهی در باره سایت های اینترنتی!
2008/2/25 کارشناسان زیرزمین
2008/2/18 چرا و چگونه وارث جهنم شدیم ؟
2008/1/25 خدایان و بندگانش
2007/12/7 حقوق بشر و سکوت مرموز مدعیان_ بخش پایانی
2007/12/4 حقوق بشر و شاید آخرین شانش _3
2007/12/2 حقوق بشر و قدرت_ 2
2007/12/1 حقوق بشر فراتر از استراتژی و تاکتیک _1
2007/11/28 جهانی سازی و حقوق بشر
2007/11/25 حول محور آرمانهای حقوق بشر جمع شویم
2007/11/22 نقض حقوق بشر در تمام ابعادو و ظیفه عاجل ما
2007/7/30 جنایت بر علیه بشریت ، رفتار متفاوت چرا؟